• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนชโย
วัดใหญ่ชัยมงคล
2
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
3
สุทฺธาโส
วัดใหญ่ชัยมงคล
4
สุวณฺณรํสี
วัดเกาะแก้ว
5
ถาวโร
วัดพนัญเชิง
6
กิตฺติญาโณ
วัดไผ่โสมนรินทร์
7
หิริธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
8
จนฺทธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1