• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นรินฺโท
วัดพบพระเหนือ
2
สุเมโธ
วัดลานห้วยเดื่อ
3
อาสโภ
วัดไพสณฑ์สุนทร
4
สมณฉนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
5
สุขาญาโณ
วัดเกศแก้วบูรพา
6
สุจิตฺโต
วัดเชียงทอง
7
สนฺติสาโร
วัดห้วยน้ำเย็น
8
เอกสิทฺโธ
วัดชัยชนะสงคราม
9
ถาวรจิตฺโต
วัดไพรสณฑ์สุนทร
10
คเวสโก
วัดดงซ่อม
11
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดบ้านเด่น
12
ปิยสีโล
วัดไผ่สีซอ
13
เตขพโล
วัดอรัญญเขต
14
อาภากโร
วัดไพรสณฑ์สุนทร
15
เทวธมฺโม
วัดวิเศษวานิช
16
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดสำนักสงฆ์ท่าปุยตก
17
จิตฺตกาโร
วัดพานิชย์นิรมล
18
อชิโต
วัดสองแคว
19
อิทธิเตโช
วัดพระทรายงาม
20
อภินนฺโท
วัดศรีโสดา
21
ปวโร
วัดสามเงาออก
22
วรสทฺโธ
วัดแม่พะยวบ
23
ปฏิภาโณ
วัดลานสอ
24
ตนฺติปาโล
วัดบ้านปูน
25
เตชธมฺโม
วัดดอนแก้ว
26
รกฺขิตจิตฺโต
วัดดอนมูล
27
สุปติฏิฐิโต
วัดเด่นวัว
28
คนฺธวํโส
วัดพระธาตุน้อย
29
วรธมฺโม
วัดประดาง
30
ขนติธโร
วัดไผ่สีซอ
31
ติกฺขปญฺโญ
วัดท่านา
32
มทฺทโว
วัดเกษตรพัฒนาราม
33
ญาณธมฺโม
วัดสันหนองจิก
34
กิตฺติธโร
วัดพระทรายงาม
35
อกิญฺจโน
วัดพระธาตุน้อย
36
เหมวณฺโณ
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
37
ภูริมโน
วัดเวฬุวัน
38
ปิยาจาโร
วัดดอนมูล
39
ญาณวีโร
วัดไผ่สีซอ
40
พุทฺธิเมธี
วัดชัยชนะสงคราม
41
วชิรสฺสโร
วัดนาโบสถ์
42
ญาณธโร
วัดวิเศษวานิช
43
เตชสีโล
วัดดอนมูล
44
จตฺตมโล
วัดไพรสณฑ์สุนทร
45
วุฑฺฒปญฺโญ
วัดศิลาลาด
46
วรญาโณ
วัดแม่แม่สลิดหลวง
47
สุชาโต
วัดเชียงทอง
48
โกวิโท
วัดแม่ระมาดน้อย
49
ธมฺมวินยธโร
วัดทุ่งมะขามป้อม
50
สนฺตจิตฺโต
วัดดอนแก้ว
ทั้งหมด 138 รายการ
1 / 3