• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นรินฺโท
วัดพบพระเหนือ
2
อิทธิเตโช
วัดพระทรายงาม
3
มทฺทโว
วัดเกษตรพัฒนาราม
4
กิตฺติธโร
วัดพระทรายงาม
5
คเวสโก
วัดพระทรายงาม
6
เตชพโล
วัดพระทรายงาม
7
รตนวณฺโณ
วัดราษฎร์เจริญธรรม
8
อนุกโร
วัดราษฎร์เจริญธรรม
9
คณาธาโร
วัดดอนเจดีย์
10
โสตฺถิธโร
วัดดอนเจดีย์
11
วิสุทธฺสีโล
วัดเกษตรพัฒนาราม
12
ธีรวโร
วัดห้วยน้ำเย็น
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1