• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดลานห้วยเดื่อ
2
พุทฺธิเมธี
วัดชัยชนะสงคราม
3
ผลญาโณ
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
4
ปญฺญาวุโธ
วัดกลางสวนดอกไม้
5
วิมโล
วัดชัยชนะสงคราม
6
ยโสธโร
วัดชัยชนะสงคราม
7
สิริปญฺโญ
วัดลานห้วยเดื่อ
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1