• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิตฺโต
วัดเชียงทอง
2
คเวสโก
วัดดงซ่อม
3
สุปติฏิฐิโต
วัดเด่นวัว
4
วรธมฺโม
วัดประดาง
5
วชิรสฺสโร
วัดนาโบสถ์
6
จกฺกวโร
วัดนาโบสถ์
7
ธมฺมกาโม
วัดวังหม้อ
8
นิภาธโร
วัดสบยม
9
มหาปุญฺโญ
วัดโตงเตง
10
ปญฺญาธโร
วัดท่าตะคร้อ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1