• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณากโร
วัดคลองยอ
2
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
3
ถิรจิตฺโต
วัดบึงภูเต่า
4
ธีรปัญโญ
วัดเสาหิน
5
ญาณทีโป
วัดสวรรคาราม
6
พฺรหฺมโชโต
วัดสามพวง
7
ปญฺญาวชิโร
วัดคูหาสุวรรณ
8
อาภทฺธโร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
9
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเรียง
10
เตชปญฺโญ
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
11
อิทฺธิญาโณ
วัดกำแพงงาม
12
อุทโย
วัดคลองกระจง
13
กิตติโสภโณ
วัดศรีสหกรณ์
14
กลฺยาณสีโล
วัดคลองกระจง
15
อานนฺโท
วัดชัยสิทธาราม
16
วิสุทฺธิรํสี
วัดศรีมหาโพธิ์
17
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านนา
18
นนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
19
กนฺตสาโร
วัดสารจิตร
20
ภทฺทปญฺโญ
วัดน้ำเรือง
21
ปสุโต
วัดหนองบัว
22
คุณากโร
วัดหนองตาโชติ
23
สจฺจญาโณ
วัดศรีสำราญ
24
ฐานกโร
วัดดงเดือย
25
นรินฺโท
วัดเกตุวนาราม
26
สมจิตฺโต
วัดเกาะไม้แดง
27
ธมฺมปาโล
วัดวาลุการาม
28
ถิรปญฺโญ
วัดหนองบัว
29
พลจิตฺโต
วัดท่าทอง
30
ชาตปญฺโญ
วัดคลองโป่ง
31
คุณากโร
วัดดอนสัก
32
กิตฺติคุโณ
วัดบ้านแม่น้ำ
33
ฐานปญฺโญ
วัดบ่อแปดร้อย
34
ฐิตาจาโร
วัดบึง
35
นรินฺโท
วัดแก่งหลวงมงคลธรรม
36
นรินฺโท
วัดพงเสลียง
37
ฐานธมฺโม
วัดขุนนาวัง
38
สุทฺธาโส
วัดศรีมหาโพธ์
39
ถาวโร
วัดท่าฉนวน
40
สุธีโร
วัดวังเงิน
41
สนฺตมโน
วัดท่าวิเศษ
42
สุขิโต
วัดสังฆาราม
43
สนฺติธมฺโม
วัดสวรรคาราม
44
สติสมฺปญฺโน
วัดแม่สำเหนือ
45
ปญฺญาวโร
วัดท่าทอง
46
สิริมงฺคโล
วัดม่อนศรีสมบูรณาราม
47
ขนฺติธมฺโม
วัดไทรงาม
48
ชุตินฺธโร
วัดวังเงิน
49
อคฺคธโม
วัดนิคมศรีสำโรง
50
ปญฺญาวโร
วัดบ้านไร่
ทั้งหมด 164 รายการ
1 / 4