• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภทฺทปญฺโญ
วัดน้ำเรือง
2
ฐานกโร
วัดดงเดือย
3
นรินฺโท
วัดเกตุวนาราม
4
ถิรปญฺโญ
วัดหนองบัว
5
คุณากโร
วัดดอนสัก
6
นรินฺโท
วัดแก่งหลวงมงคลธรรม
7
ถาวโร
วัดท่าฉนวน
8
จนฺทูปโม
วัดกงไกรลาศ
9
วรญาโณ
วัดบ้านกร่าง
10
กนฺตวีโร
วัดวังสวรรค์
11
ธีรวโร
วัดหนองตูม
12
ธมฺมจาโร
วัดกงไกรลาศ
13
โชติปญฺโญ
วัดคุ้งยาง
14
ธมฺมวโร
วัดใหม่สุขเกษม
15
ปรกฺกโม
วัดคลองตะเข้
16
โชติปญฺโญ
วัดใหม่โพธิ์ทอง
17
สนฺติกโร
วัดดอนประดู่
18
ธมฺมโชโต
วัดท่าฉนวน
19
ฉนฺทสาโร
วัดกงไกรลาศ
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1