• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติโสภโณ
วัดศรีสหกรณ์
2
นนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3
ปสุโต
วัดหนองบัว
4
ธีรชโย
วัดหนองบัว
5
นาถสีโล
วัดบ่อทองอุดมธรรม
6
อิสฺสโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7
โชติธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
8
ธมฺมวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
9
ชยนฺโต
วัดศรีสหกรณ์
10
ปิยธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
11
วชิรวํโส
วัดหนองบัว
12
ปญฺญาวชิโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
13
วฑฺฒโน
วัดศรีสหกรณ์
14
วรญาโณ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
15
อุปสโม
วัดหนองบัว
16
เขมาภิรโต
วัดบ่อทองอุดมธรรม
17
ฐานวโร
วัดจันวนาประชากร
18
ปญฺญาทีโป
วัดทุ่งมหาชัย
19
สุขิโต
วัดปัจจันตคารามวาสี
20
สนฺตจิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
21
โชติธมฺโม
วัดศรีสหกรณ์
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1