• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2
สมจิตฺโต
วัดเกาะไม้แดง
3
ชาตปญฺโญ
วัดคลองโป่ง
4
กิตฺติคุโณ
วัดบ้านแม่น้ำ
5
อคฺคธโม
วัดนิคมศรีสำโรง
6
ปญฺญาวโร
วัดบ้านไร่
7
ฐิตธมฺโม
วัดพระพายหลวง
8
จารุกิตฺติโก
วัดฉิมพลี
9
อคฺคธมฺโม
วัดนิคมศรีสำโรง
10
ปิยวฑฺฒโก
วัดศรีนิโครธาราม
11
เขมวีโร
วัดวังไฟไหม้
12
กนฺตวีโร
วัดหนองแหน
13
ปิยธมฺโม
วัดโพธาราม
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1