• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณทีโป
วัดสวรรคาราม
2
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเรียง
3
อุทโย
วัดคลองกระจง
4
กลฺยาณสีโล
วัดคลองกระจง
5
พลจิตฺโต
วัดท่าทอง
6
ฐานปญฺโญ
วัดบ่อแปดร้อย
7
สนฺติธมฺโม
วัดสวรรคาราม
8
ปญฺญาวโร
วัดท่าทอง
9
ขนฺติธมฺโม
วัดไทรงาม
10
เอกคฺคจิตฺโต
วัดไผ่ล้อม
11
จิตฺตมโน
วัดไผ่ล้อม
12
สุธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
13
โกสโล
วัดไทรงาม
14
สิทธิเตโช
วัดสวรรคาราม
15
สุนฺทราจาโร
วัดเกาะหินตั้ง
16
โกสโล
วัดป่าข่อย
17
ปภากโร
วัดโบสถ์
18
ภูริมงฺคลาจาโร
วัดโบสถ์
19
สิริมงฺคโล
วัดสวรรคาราม
20
อารโย
วัดท่าเกย
21
ฐิตปุญฺโญ
วัดเจ็ดธรรมาสน์
22
กิตฺติภทฺโท
วัดท่าเกย
23
สีลธโร
วัดเจ็ดธรรมาสน์
24
ธมฺมสาโร
วัดหนองโว้ง
25
จนฺทาโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
26
สุชวโร
วัดป่าข่อย
27
ธมฺมปิโต
วัดคลองพระรอด
28
ธมฺเมสโก
วัดท่าเกย
29
สิทฺธินนฺโท
วัดหนองโว้ง
30
เวรมุตฺโต
วัดไผ่ล้อม
ทั้งหมด 30 รายการ
1 / 1