• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณทีโป
วัดสวรรคาราม
2
สนฺติธมฺโม
วัดสวรรคาราม
3
สุธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
4
สิทธิเตโช
วัดสวรรคาราม
5
โกสโล
วัดป่าข่อย
6
จนฺทาโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
7
สุชวโร
วัดป่าข่อย
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1