• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตคุตฺโต
วัดสวนเมี่ยง
2
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านแถว
3
โฆสวโร
วัดโพนไทรงาม
4
อินฺทาโภ
วัดโคกใหญ่
5
ยโสธโร
วัดบ้านแถว
6
อธิมุตฺโต
วัดน้อยโพธิ์ไทยงาม
7
สุธารี
วัดบ้านแถว
8
สุทฺธิจิตฺโต
วัดป่าแดง
9
นราสโภ
วัดชุมแสง
10
เสณสนฺติ
วัดโพนไทรงาม
11
จนฺทปญฺโญ
วัดห้วยน้ำอุ่น
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1