• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตคุตฺโต
วัดสวนเมี่ยง
2
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านแถว
3
อินฺทาโภ
วัดโคกใหญ่
4
ยโสธโร
วัดบ้านแถว
5
สุธารี
วัดบ้านแถว
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1