• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เรวตฺโต
วัดสวนร่มบารมี
2
จนฺทธมฺโม
วัดคลองทำเนียบ
3
ปภากโร
วัดสวนร่มบารมี
4
วรญาโณ
วัดคลองทำเนียบ
5
อมโร
วัดสวนร่มบารมี
6
กิตฺติคุโณ
วัดกรับพวงเหนือ
7
ปุญฺญผโล
วัดกรับพวงเหนือ
8
จารุธมฺโม
วัดวังมะด่าน
9
อาภากโร
วัดสวนร่มบารมี
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1