• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เขมวีโร
วัดบ้านบึง
2
สุธมฺโม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
3
ชินวํโส
วัดสวนร่มบารมี
4
อภิปุญฺโญ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
5
ปิยสีโล
วัดสวนร่มบารมี
6
เตชปุญฺโญ
วัดสวนร่มบารมี
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1