• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปฏิภาโณ
วัดสระไม้แดง
2
ญาณวฑฺฒโน
วัดธรรมจักร
3
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดบางทราย
4
ปิยสีโล
วัดคุ้งวารี
5
ปภสฺสโร
วัดท่ามะปราง
6
พฒฺนจาโร
วัดธรรมจักร
7
ชาตเมโธ
วัดจันทร์ตะวันออก
8
อรุโณ
วัดดอนทอง
9
ฉนฺทโก
วัดเต็งสำนัก
10
กิตฺติธโร
วัดศรีวนาราม
11
จิรสุโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
12
วิสุทโธ
วัดวังยาวสามัคคีธรรม
13
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าสัก
14
สุเมโธ
วัดทองหลาง
15
กนฺตาโภ
วัดพระขาวชัยสิทธิ์
16
จิณฺณธมฺโม
วัดศรีรัตนาราม
17
สิทฺธิชโย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
18
คุณธมฺโม
วัดธรรมจักร
19
คมฺภีรปญฺโญ
วัดจันทร์ตะวันออก
20
ติกฺขวีโร
วัดยาง
21
อติภทฺโท
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
22
สุฐานวุฑฺฒี
วัดพระสรีรัตนมหาธาตุ
23
ธนวฑฺฒโน
วัดพระสรีรัตนมาหธาตุ
24
อาภากโร
วัดสันติวัน
25
ณฏฺฐิโก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
26
กิตตฺติปาโล
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
27
ปญฺญาวชิโร
วัดราชบูรณะ
28
อมรธมฺโม
วัดราชบูรณะ
29
มหาวายาโม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
30
ธีรปญฺโญ
วัดจันทร์ตะวันออก
31
สุทธิฐิโต
วัดตาปะขาวหาย
32
ปภสฺสรญาโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
33
ธีรวํโส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
34
ฐิตมโน
วัดท่าโรงตะวันตก
35
จิตฺตญาโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
36
ภูริทสฺสี
วัดสุดสวาท
37
จนฺทสุวณฺโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
38
ปภากโร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
39
กิตฺติภทฺโท
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
40
รตโน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
41
สุเมโธ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
42
ติสฺสวํโส
วัดบ้านแซ่
43
อธิปญฺโญ
วัดราชบูรณะ
44
ญาณวฑฺฒโน
วัดสระไม้แดง
45
สุทฺธิมโน
วัดราชบูรณะ
46
ปิยสีโล
วัดจันทร์ตะวันออก
47
สุมงฺคลภาณี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
48
ภทฺทวํโส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
49
ฐิตธมฺโม
วัดราชบูรณะ
50
ทีปธมฺโม
วัดบ้านไร่
ทั้งหมด 72 รายการ
1 / 2