• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอภาโส
วัดต้นชุมแสง
2
พุทฺธญาโณ
วัดจันทรังสี
3
วิริยธโร
วัดไผ่รอบ
4
สิริจนฺโท
วัดหนองปล้อง
5
สุขกาโม
วัดคลองคะเชนทร์
6
ธีรปญฺโญ
วัดศรีศรัทธาราม
7
ธมฺมธโร
วัดวังทอง
8
สุขโต
วัดหนองพง
9
อารยสุโภ
วัดเขาทราย
10
ปญฺญาธโร
วัดลำประดากลาง
11
อนาลโย
วัดพร้าว
12
เตชปญฺโญ
วัดวังตะขบ
13
ขนฺติสาโร
วัดไดลึก
14
อาทิจฺจเตโช
วัดหนองดง
15
ธมฺเมสโก
วัดไดปลาดุก
16
ปญฺญาวโร
วัดสันติพลาราม
17
กลฺยาณธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
18
จนฺทวโร
วัดหนองสะเดา
19
กนฺตสีโล
วัดพร้าว
20
อิทฺธิญาโญ
วัดไผ่ใหญ่
21
นราธิโป
วัดเกาะแก้ว
22
สุเมโธ
วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม
23
ทตฺตมโน
วัดวังพร้าว
24
กตทีโป
วัดวังตะโกธรรมราม
25
กิตฺติญาโณ
วัดไดโสน
26
นาถธมฺโม
วัดเขาขมิ้น
27
อาทโร
วัดมาบแฟบ
28
ธมฺมทีโป
วัดบ่อปิ้งเกลือ
29
ปญฺญาธโร
วัดมาบสว่าง
30
มหานาโม
วัดสามขา
31
ขนฺติโก
วัดลำประดาเหนือ
32
กิตฺติสาโร
วัดหนองกระทอ
33
อภิชาโน
วัดทายกายาราม
34
ธีรปญฺโญ
วัดคลองทองหลาง
35
มนาโป
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์
36
สิริมงฺคโล
วัดขนุน
37
ฐิตปุญฺโญ
วัดพุดซา
38
สุรปญฺโญ
วัดหนองกอไผ่
39
ฐิตมโน
วัดเกาะแก้ว
40
ปุญญรโต
วัดหนองสะเดา
41
สิรินฺธโร
วัดดงหวาย
42
รตินฺธโร
วัดราษฎร์ศรีศรัทธาทรงธรรม
43
พุทฺธรกฺขิโต
วัดสามแยก
44
ธมฺมทินฺโน
วัดวังงิ้ว
45
ธีรปญฺโญ
วัดหนองโก
46
กตสีโล
วัดวังหินเพลิง
47
ธมฺมสาโร
วัดตระกุกไร่
48
ฐานธมฺโม
วัดหนองหัวปลวก
49
กิจฺจธโร
วัดดงพลับ
50
คุณวโร
วัดสุขสำราญ
ทั้งหมด 201 รายการ
1 / 5