• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวโร
วัดสันติพลาราม
2
กลฺยาณธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
3
ธีรปญฺโญ
วัดคลองทองหลาง
4
กิตฺติโก
วัดห้วยเกตุเกษมเป่าแดงเหนือ
5
มุทุจิตฺโต
วัดพฤกษะวันโชติการาม
6
เตชธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
7
นาถปุญฺโญ
วัดวังสำโรง
8
นิติสาโร
วัดวังสำโรง
9
ภทฺทธมฺโม
วัดไทรโรงโขน
10
ปนฺนภาโร
วัดหาดแตงโม
11
กิตฺติธโร
วัดพระพุทธบาทเขารวก
12
อธิวโร
วัดพรหมประสิทธิ์
13
วรปุญฺโญ
วัดธงไทยยาชาม
14
รตนวณฺโณ
วัดเทวประสาท
15
จารุโภ
วัดพนมยอ
16
สุจิตฺโต
วัดโพธิ์ลอย
17
ชิตมาโร
วัดต้นชุมแสง
18
อคฺควณฺโณ
วัดยางคลี
19
สุมโน
วัดหนองเครือซูด
20
ธมฺมกาโม
วัดทับหมัน
21
ฐิตจิตฺโต
วัดทุ่งโพธิ์
22
กนฺตสีโล
วัดดงตะขบ
23
ภูริปญฺโญ
วัดเทศสว่างเจริญ
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1