• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมธโร
วัดวังทอง
2
ปญฺญาธโร
วัดลำประดากลาง
3
ธมฺเมสโก
วัดไดปลาดุก
4
จนฺทวโร
วัดหนองสะเดา
5
ขนฺติโก
วัดลำประดาเหนือ
6
กิตฺติสาโร
วัดหนองกระทอ
7
สุรปญฺโญ
วัดหนองกอไผ่
8
ปุญญรโต
วัดหนองสะเดา
9
รตินฺธโร
วัดราษฎร์ศรีศรัทธาทรงธรรม
10
พุทฺธรกฺขิโต
วัดสามแยก
11
วิสุทฺธสีโล
วัดเพชรลูกกา
12
ฐานรโต
วัดวังกร่าง
13
อธิปุญฺโญ
วัดห้วยเรียงกลาง
14
กิตฺติสาโร
วัดท่าช้าง
15
อนุตฺตโร
วัดห้วยเขน
16
รตนโชโต
วัดวังตะกู
17
ชินทตฺโต
วัดท่าบัว
18
ขนฺติพโล
วัดหนองเต่า
19
มหาปญฺโญ
วัดห้วยหลัว
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1