• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขโต
วัดหนองพง
2
ธมฺมทีโป
วัดบ่อปิ้งเกลือ
3
ปญฺญาธโร
วัดมาบสว่าง
4
ฐานวีโร
วัดหนองสะแก
5
อินฺทปญฺโญ
วัดมาบมะไฟ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1