• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริจนฺโท
วัดหนองปล้อง
2
สุเมโธ
วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม
3
นาถธมฺโม
วัดเขาขมิ้น
4
ฐิตมโน
วัดเกาะแก้ว
5
อธิปญฺโญ
วัดหนองปล้อง
6
นาถสีโล
วัดหนองปลาไหล
7
เขมกาโม
วัดป่าหวาย
8
ถามวโร
วัดหนองพระ
9
ฐานุตโร
วัดทุ่งโม่ง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1