• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดดงเสือเหลือง
2
ฐิตสีโล
วัดโป่งตะแบกวนาราม
3
ฉนฺทโก
วัดญาณเมธี
4
กิตฺติสาโร
วัดเขาฝาง
5
ธมฺมทีโป
วัดโป่งตาเบ้า
6
สุมโน
วัดบ้านเนินสง่า
7
อินฺทสโร
วัดลาดน้อย
8
ปภากโร
วัดหนองกลอย
9
สุขิโต
วัดห้วยตูมสุทธาวาส
10
ฐานิโย
วัดหนองไผ่พิทยาราม
11
กิตฺติปญฺโญ
วัดลาดแค
12
กิตฺติปญฺโญ
วัดสว่างเนตร
13
สมจิตฺโต
วัดธรรมรัตนาราม
14
อินทญาโณ
วัดสว่างเนตร
15
จนฺทสาโร
วัดใหม่ถ้ำแก้ว
16
สมจิตฺโต
วัดวารีวงษ์
17
จนฺทสีโร
วัดสว่างเนตร
18
กิตฺติคุโณ
วัดสิรินทาราม
19
สุจิตฺโต
วัดวังกำแพงสามัคคีธรรม
20
อธิปุญโญ
วัดวารีล้อม
21
ขนฺติโก
วัดพระธาตุเนินสว่าง
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1