• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสนฺโน
วัดภูเขาดิน
2
อกฺกวณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
3
ปุณฺณญาโณ
วัดโพธิ์กลาง
4
กนฺตวณฺโณ
วัดโป่งหว้าพัฒนาราม
5
ฐานวีโร
วัดโพธิ์กลาง
6
ปริปุณฺโณ
วัดโพธิ์กลาง
7
มหาปญฺโญ
วัดน้ำเลา(ช่องลมเทวา)
8
อคฺคธมฺโม
วัดอินทร์เจริญ
9
ธีรปญฺโญ
วัดอาคเนย์
10
ฐิตเมโธ
วัดตะเบาะน้อย
11
ปญฺญาธโร
วัดโนนศรีแก้ว
12
ฐิตคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
13
กตปุญโญ
วัดโนนศรีแก้ว
14
สกฺกญาโณ
วัดโพธิ์ทอง
15
สุรธมฺโม
วัดเฉลียงลับ
16
ขนฺติธโร
วัดใหม่วังสีมา
17
ญาณชาโต
วัดเทพสโมสร
18
นาถธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
19
ถิรปญฺโญ
วัดภูเขาดิน
20
กิตฺติโสภโณ
วัดมหาธาตุ
21
ปญฺญาสาโร
วัดเสาธงทอง
22
สติเวปุลฺโล
วัดห้วยทรายใต้
23
ฐานวีโร
วัดโพธิ์งาม
24
สุทฺธิสทฺโธ
วัดโพธิ์กลาง
25
อภินนฺโท
วัดโพธิ์กลาง
26
กนฺตสีโล
วัดสวนราชวิมล
27
อภิวณฺโณ
วัดเสาธงทอง
28
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
29
ยสินฺโท
วัดโคกมน
30
ภทฺทวิชโย
วัดมหาธาตุ
31
กิตฺติโสภโณ
วัดมหาธาตุ
32
อภิสุทฺโธ
วัดมหาธาตุ
33
อภิสิทฺโธ
วัดมหาธาตุ
34
โสตฺถิวิชโย
วัดมหาธาตุ
35
คุณากโร
วัดโพธิ์งาม
36
ฐานธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธา
37
จิรฏฺฐิติโก
วัดโพธิ์กลาง
38
สุภาวิชโย
วัดมหาธาตุ
39
นาควิชโย
วัดมหาธาตุ
40
ญาณวิชโย
วัดมหาธาตุ
41
ถาวโร
วัดหนองไผ่พิทยาราม
42
ปริปุณฺโณ
วัดมหาธาตุ
43
วรวิชโย
วัดมหาธาตุ
44
ธมฺมธีโร
วัดมหาธาตุ
45
เมตฺติโก
วัดเสาธงทอง
46
ยุตฺตธมฺโม
วัดมหาธาตุ
47
ฐิตปีติ
วัดห้วยทรายใต้
48
อาภากโร
วัดภูเขาดิน
49
สนฺตจิตฺโต
วัดสามสวน
50
สุทฺธญาโณ
วัดเสาธงทอง
ทั้งหมด 64 รายการ
1 / 2