• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานวีโร
วัดโพธิ์กลาง
2
ปริปุณฺโณ
วัดโพธิ์กลาง
3
ธีรปญฺโญ
วัดอาคเนย์
4
ปญฺญาธโร
วัดโนนศรีแก้ว
5
ฐานวีโร
วัดโพธิ์งาม
6
อภินนฺโท
วัดโพธิ์กลาง
7
คุณากโร
วัดโพธิ์งาม
8
ปญฺญาธโร
วัดโพธิ์กลาง
9
เขมธโร
วัดโนนป่าลวก
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1