• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตธมฺโม
วัดบุญชัย
2
ขนฺติวโร
วัดป่าเรไรทอง
3
สุมงฺคลวฑฺฒโน
วัดประชานิมิต
4
ปุณฺณญาโณ
วัดวิเชียรบำรุง
5
โกวิโท
วัดทุ่งใหญ่
6
จนฺทสาโร
วัดประชานิมิต
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1