• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
2
สิริภทฺโท
วัดหนองยาวราษฎร์บำรุง
3
ปภาโส
วัดโคกสง่า
4
ธมฺมวโร
วัดพุเตยประสิทธิ์
5
กิตฺติวุฑโฒ
วัดหนองคล้า
6
นาควโร
วัดพุเตยประสิทธิ์
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1