• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โกสโล
วัดเนินถาวร
2
ปมุตฺโต
วัดวังขาม
3
รตินฺธโร
วัดธุตังคาราม
4
ปญฺญาวชิโร
วัดเกาะแก้ววนาราม
5
เขมวีโร
วัดสวนธรรมศรีมงคล
6
ถาวโร
วัดเขาคลัง
7
ฆรมุตฺโต
วัดสวนธรรมศรีมงคล
8
นริสฺสโร
วัดมหาธาตุ
9
จิรธมฺโม
วัดวังขาม
10
กิตฺติญาโณ
วัดบ้านนาสามัคคี
11
มานิโต
วัดวังขาม
12
รํสิโย
วัดศิริมงคล
13
ธมฺมคุตฺโต
วัดน้ำซับกุ้งกั้ง
14
เตชธมฺโม
วัดธุตังคาราม
15
อุชุจาโร
วัดสวนธรรมศรีมงคล
16
โกวิโท
วัดคลองดู่
17
สารคนฺโธ
วัดหนองบัว
18
มหาวุฑฺโฒ
วัดบางกะเจ้ากลาง
19
ฐิตธมฺโม
วัดหนองไฮ
20
อาภากโร
วัดหนองบัวเริง
21
ถามสมฺปนฺโน
วัดเกาะแก้ววนาราม
22
ธมฺมวโร
วัดกุดตาแร้ว
23
จิรฏฺฐิโก
วัดหนองบัวเริง
24
กนฺตสาโร
วัดธุตังคาราม
25
เตชปุญฺโญ
วัดวังขาม
26
ธมฺมิโก
วัดสว่างสามัคคี
27
จิตฺตปญฺโญ
วัดสวนธรรมศรีมงคล
28
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านหนองบัวเริง
29
กิตฺติสาโร
วัดม่วงชุม
30
ธมฺมโฆสโก
วัดห้วยทรายทอง
31
ธมฺมปาโล
วัดวังขาม
32
ธมฺมสาโร
วัดป่าหนองบัว
33
สุมงฺคโล
วัดซับอุดมมงคลธรรม
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1