• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภทฺโท
วัดเนินมะค่าน้อย
2
ฐานธมฺโม
วัดเนินมะค่าน้อย
3
สิริจนฺโท
วัดวังอ่าง
4
อนาลโย
วัดเนินมะค่าน้อย
5
เตชกุโล
วัดน้ำวิ่ง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1