• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตสาโร
วัดศรีฐานปิยาราม
2
ญาณทีโป
วัดจอมแจ้ง
3
วราโภ/ดร.
วัดศรีบุญเรือง
4
อานนฺโท
วัดกกกะทอน
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1