• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
2
วิจิตฺโต
วัดศรีทอง
3
สนฺตมโน
วัดปากห้วยขอนแก่น
4
ฐิตสีโล
วัดมะเดื่องาม
5
กิตฺติปญโญ
วัดศรีมงคล
6
มหาปุญฺโญ
วัดสำนักสงฆ์วงศ์แสงธรรม
7
กิตฺติปญฺโญ
วัดเนินสว่างทางหลวง
8
ธีรวํโส
วัดศรีบุญเรือง
9
รตนปุตฺโต
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
10
ขนฺติพโล
วัดขามเขียง
11
ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
12
ฐานิสฺสโร
วัดศรีจันทราราม
13
กิตฺติญาโณ
วัดเนินสว่างทางหลวง
14
ปุญฺญมโน
วัดหลักเมืองพัฒนาราม
15
ธมฺมจาโร
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
16
ขนฺติพโล
วัดศรีภูมิ
17
มนาปภาณี
วัดชนะชลวรวีร์
18
สนฺติปุญฺโญ
วัดศรีภูมิ
19
ฐานวุฑฺโฒ
วัดศรีภูมิ
20
มหานาโม
วัดโฆษา
21
ฐานวโร
วัดบ้านไร่
22
กิตฺติปาโล
วัดโพธิ์ทอง
23
ปชฺโชโต
วัดทุ่งวารีลาภอุดม
24
ฐิตาโภ
วัดแก้วสว่าง
25
วฑฺฒนญาโณ
วัดเทศาวาส
26
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
27
กิตฺติปญฺโญ
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
28
ธิรวิริโย
วัดสว่างแสงจันทร์
29
สนฺตมโน
วัดธรรมาธิปไตย
30
เขมปญฺโญ
วัดโพนชัย
31
เตชธโร
วัดเขาค้อพัฒนาราม
32
ฐิตธมฺโม
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
33
สมจิตฺโต
วัดลัฏฐิวนาราม
34
ปวรธมฺโม
วัดโฆษา
35
ปริญญาโณ
วัดหัวนา
36
จกฺกรตโน
วัดสามัคคีชัย
37
กนฺตปญฺโญ
วัดศรีสะอาดวนาราม
38
วิริโย
วัดราชพฤกษ์
39
กิตฺติโสภโณ
วัดมหาธาตุ
40
วุฑฺฒิวํโส
วัดโพธิ์งอย
41
อุชุการี
วัดส.หนองแซง
42
อมรธมฺโม
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
43
ปภากโร
วัดลัฏฐิวนาราม
44
วรธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม
45
สิริธโร
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
46
ชาคโร
วัดจอมมณี
47
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาค้อพัฒนาราม
48
อภิสิทฺโธ
วัดปากช่องธรรมทาน
49
วิสุทฺโธ
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
50
จกฺกวโร
วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม
ทั้งหมด 53 รายการ
1 / 2