• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
2
ฐิตสีโล
วัดมะเดื่องาม
3
รตนปุตฺโต
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
4
ปริญญาโณ
วัดหัวนา
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1