• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
2
อภิวํโส
วัดบ้านโพธิ์
3
ฐานรโต
วัดห้วยชินสีห์
4
นรินฺโท
วัดท้ายเมือง
5
สุเมโธ
วัดเก่าต้นมะค่า
6
อิทฺธิเตโช
วัดใหญ่โพหัก
7
ทินฺนวโร
วัดบ้านโป่ง
8
กิตฺติปญฺโญ
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
9
อภิวณฺโณ
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
10
ปยุตโต
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
11
สุจิตฺโต
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
12
อภิปุญฺโญ
วัดเขาอีส้าน
13
วรธมฺโม
วัดทุ่งแหลม
14
ธมฺมธีโร
วัดบางลี่เจริญธรรม
15
จกฺกวโร
วัดเขาวังสดึงษ์
16
ตปสีโล
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
17
ถาวโร
วัดเขากลิ้ง
18
ปภากโร
วัดนาสมอ
19
จนฺทปญฺโญ
วัดตรีญาติ
20
ปณีโต
วัดหนองครึม
21
สมจิตฺโต
วัดหนองหมี
22
จตฺตภโย
วัดดอนตูม
23
เกสรธมฺโม
วัดปราสาทสิทธิ์
24
เกสโร
วัดพระศรีอารย์
25
เตชวโร
วัดดอนกระเบื้อง
26
อุทาโน
วัดชาวเหนือ
27
อิทฺธิเตโช
วัดหนองครึม
28
อธิจิตฺโต
วัดถ้ำสิงโตทอง
29
ปภสฺสโร
วัดเลิศดุสิตาราม
30
อภิชาโต
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
31
อนาวิโล
วัดไผ่สามเกาะ
32
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
33
สุภทฺโท
วัดทุ่งแฝก
34
ฉนฺทสุโภ
วัดศรีประชุมชน
35
ชาตวีโร
วัดเขาไก่แจ้
36
กนฺตธมฺโม
วัดดอนมะขามเทศ
37
ฐานิสฺสโร
วัดปากช่อง
38
จนฺทสาโร
วัดเนินม่วง
39
มนาโป
วัดสามัคคีธรรม
40
ปภาโต
วัดชัยรัตน์
41
ธมฺมวโร
วัดศรีพุยางวนาราม
42
ฐานกโร
วัดระฆังทอง
43
ปญฺญาทีโป
วัดเขาถ้ำกรวย
44
เตชวโร
วัดบ้านกล้วย
45
ชาคโร
วัดเขากลิ้ง
46
กนฺตปญฺโญ
วัดสระตะโก
47
กนฺตวีโร
วัดหนองขาม
48
สุธมฺโม
วัดเบิกไพร
49
ถิรสํวโร
วัดตาลปากลัด
50
ฐิตธมฺโม
วัดท่าเคย
ทั้งหมด 266 รายการ
1 / 6