• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดเก่าต้นมะค่า
2
อภิวณฺโณ
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
3
ขนฺติโสภโณ
วัดหนองพันจันทร์
4
ธมฺมรโส
วัดหนองพันจันทร์
5
(อคฺควณฺโณ)
วัดมหาโชคโป่งกระทิงล่าง
6
อารยธมฺโม
วัดป่าโป่งกระทิง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1