• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติปญฺโญ
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
2
อภิปุญฺโญ
วัดเขาอีส้าน
3
ปภสฺสโร
วัดเลิศดุสิตาราม
4
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
5
ธมฺมวโร
วัดศรีพุยางวนาราม
6
สุรชโย
วัดหนองบัวหิ่ง
7
สุจิตฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
8
ภทฺทโก
วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
9
สิริปญฺโญ
วัดสำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
10
อคฺคธมฺโม
วัดหนองสรวง
11
สติสมฺปนฺโน
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
12
สิริปญฺโญ
วัดสันติการาม
13
กิตฺติภทฺโท
วัดดอนทราย
14
โชติวโร
วัดวังมะนาว
15
วรปญฺโญ
วัดราษฎร์สมานฉันท์
16
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
17
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีคีรีรักษ์
18
ขนฺติสาโร
วัดเจริญธรรม
19
วรชโย
วัดป่าไก่
20
ปญฺญาวชิโร
วัดสำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
21
สุรชโย
วัดหนองระกำ
22
กิตฺติสาโร
วัดเขาถ้ำทะลุ
23
ชลิโต
วัดยางงาม
24
อลงฺกโร
วัดทุ่งหลวง
25
ชาตวโร
วัดวิมลมรรคาราม
26
(อุตฺตโม)
วัดหนองสรวง
27
ฐิตวณฺโณ
วัดไพรสะเดา
28
โชติวณฺโณ
วัดทุ่งหลวง
29
ปุญฺญผโล
วัดยางงาม
30
(มหทฺธโน)
วัดทุ่งหลวง
31
(อุฏฺฐายี)
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
32
ปริปุณฺโณ
วัดสุขวราราม
33
สิริวฑฺฒโก
วัดสนามสุทธาวาส
34
กรณีโย
วัดสว่างอารมณ์
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1