• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติปญฺโญ
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
2
สิริปญฺโญ
วัดสำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
3
สติสมฺปนฺโน
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
4
สิริปญฺโญ
วัดสันติการาม
5
อลงฺกโร
วัดทุ่งหลวง
6
โชติวณฺโณ
วัดทุ่งหลวง
7
(มหทฺธโน)
วัดทุ่งหลวง
8
(อุฏฺฐายี)
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
9
สิริวฑฺฒโก
วัดสนามสุทธาวาส
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1