• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิปุญฺโญ
วัดเขาอีส้าน
2
วรปญฺโญ
วัดราษฎร์สมานฉันท์
3
ปญฺญาวชิโร
วัดสำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
ทั้งหมด 3 รายการ
1 / 1