• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทปญฺโญ
วัดตรีญาติ
2
วรวฑฺฒโน
วัดท้ายเมือง
3
กตปุญฺโญ
วัดเขาวัง
4
ครุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
5
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาวัง
6
สุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
7
ฐิตธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
8
ธนเสฏโฐ
วัดนาหนอง
9
ฐิตชโย
วัดเทพอาวาส
10
ฐิตชาโต
วัดสัตตนารถปริวัตร
11
(ชิตเทโว)
วัดสัตตนารถปริวัตร
12
โชติโก
วัดเขาวัง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1