• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
2
วรธมฺโม
วัดทุ่งแหลม
3
ถาวโร
วัดเขากลิ้ง
4
สมจิตฺโต
วัดหนองหมี
5
ชาตวีโร
วัดเขาไก่แจ้
6
เตชวโร
วัดบ้านกล้วย
7
ชาคโร
วัดเขากลิ้ง
8
กนฺตวีโร
วัดหนองขาม
9
ฐิตธมฺโม
วัดท่าเคย
10
ปญฺญาสาโร
วัดสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมปริชาติ
11
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านกล้วย
12
สุธีโร
วัดชัฏป่าหวาย
13
สุทฺธจิตฺโต
วัดสวนผึ้ง
14
ฐานากโร
วัดหนองหมี
15
สุวิโท
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
16
มงฺคโล
วัดชัฎป่าหวาย
17
ปสุโต
วัดชัฎป่าหวาย
18
คุณวโร
วัดสำนักสงฆ์รางเสน่ห์
19
ผลญาโณ
วัดหนองหมี
20
รตฺตนวณฺโณ
วัดเขาวงกตเจริญธรรม
21
(เตชพโล)
วัดเทพประทานพร
22
ยุตฺติโก
วัดสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก
23
อธิวโร
วัดทุ่งศาลา
24
(โอภาโส)
วัดหนองหมี
25
ธีรปญฺโญ
วัดห้วยทรายทอง
26
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
27
จริยธมฺโม
วัดหนองหมี
ทั้งหมด 27 รายการ
1 / 1