• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
2
วรธมฺโม
วัดทุ่งแหลม
3
ถาวโร
วัดเขากลิ้ง
4
เตชวโร
วัดบ้านกล้วย
5
ชาคโร
วัดเขากลิ้ง
6
กนฺตวีโร
วัดหนองขาม
7
มงฺคโล
วัดชัฎป่าหวาย
8
รตฺตนวณฺโณ
วัดเขาวงกตเจริญธรรม
9
อธิวโร
วัดทุ่งศาลา
10
ธีรปญฺโญ
วัดห้วยทรายทอง
11
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1