• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิณฺโณ
วัดเสาหงษ์
2
จารุรตโน
วัดจันทร์หงาย
3
เตชปญฺโญ
วัดดงโครงวราราม
4
ธมฺมทินฺโน
วัดกุยแหย่
5
จนฺทสาโร
วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
6
ถาวโร
วัดวังผาตาด
7
คมฺภีรปญฺโญ
วัดหินดาดผาสุการาม
8
คมฺภีโร
วัดปรังกาสี
9
จนฺทวณฺโณ
วัดปรังกาสี
10
จนฺทรํสี
วัดธารน้ำร้อน
11
ปสนฺโน
วัดธารน้ำร้อน
12
สนฺตจิตฺโต
วัดท่าขนุน
13
ฐานจาโร
วัดนพเก้าทายิการาม
14
ฐิตมโน
วัดเชิงเขา
15
โชติวโร
วัดปรังกาสี
16
กิตฺติญาโณ
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม
17
วิสุทฺธสีโล
วัดหินแหลม
18
ปิยธมฺโม
วัดพุทธบริษัท
19
เมธิโก
วัดเขื่อนวชิราลงกรณ
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1