• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิณฺโณ
วัดเสาหงษ์
2
คมฺภีโร
วัดปรังกาสี
3
ปสนฺโน
วัดธารน้ำร้อน
4
สนฺตจิตฺโต
วัดท่าขนุน
5
โชติวโร
วัดปรังกาสี
6
ปิยธมฺโม
วัดพุทธบริษัท
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1