• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาคุโณ
วัดหนองพลอง
2
โชติโก
วัดโพธิ์เอน
3
กนฺตสีโล
วัดผาแดง
4
สุภกิจฺโจ
วัดหนองม่วง
5
โชติมนฺโต
วัดสุวรรณคีรี
6
ฐานิสฺสโร
วัดหนองอำเภอจีน
7
ปุญฺญกาโม
วัดหนองม่วง
8
กิตฺติญาณเมธี
วัดหนองกะหนาก
9
ปิยสีโล
วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม
10
อภินนฺโท
วัดตลุงเหนือ
11
ตรุโณ
วัดชุมนุมพระ
12
จารุธมฺโม
วัดนางาม
13
ปสนฺโน
วัดนางาม
14
จาครโต
วัดเขาวงพระจันทร์
15
สุจิตฺโต
วัดโป่งไหม
16
สนฺตจิตฺโต
วัดมะลังกา
17
นิราสโย
วัดตรอกสะเดา
18
โอภาโส
วัดพรหมณี
19
ชาคโร
วัดหนองกระทุ่ม
20
จิรธมฺโม
วัดหนองกะหนาก
21
ขนฺติโก
วัดน้ำลาด
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1