• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อํสุธมฺโม
วัดสามเอก
2
ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม
3
สุวณฺโณ
วัดวังยาว
4
เตชพโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
5
ปญฺญาปโชโต
วัดคลองขอม
6
สุเมโธ
วัดโสภาวราราม
7
ยสินฺโท
วัดพยัคฆาราม
8
สิริสาโร
วัดหนองทราย
9
ยสินฺธโร
วัดจำปา
10
เตชธมฺโม
วัดป่าพฤกษ์
11
อาทโร
วัดธรรมมงคล
12
พุทฺธสโร
วัดพระธาตุ
13
จารุธมฺโม
วัดโคกงูเห่า
14
คุณสมฺปนฺโน
วัดพยัคฆาราม
15
อภิวโร
วัดหนองแจ้ง
16
อภิปุญฺโญ
วัดสามชุก
17
นนฺทสาโร
วัดมะนาว
18
ชุตินฺธโร
วัดดอนยอ
19
ทีฆายุโก
วัดลำพันบอง
20
ปญฺญาธโร
วัดสังฆมงคล
21
วีตาลโย
วัดลาดสิงห์
22
โกสโล
วัดหนองหลุม
23
อตฺตทโม
วัดดงตาล
24
ฐิตโสภโณ
วัดหนองกระถิน
25
ปภสฺสโร
วัดดอนโพธิ์ทอง
26
มหาญาโณ
วัดวิมลโภคาราม
27
กิตฺติญาโณ
วัดเดิมบาง
28
สุเมธโส
วัดสามเอก
29
ญาณรโต
วัดทุ่งเข็น
30
กิตฺติปาโล
วัดสระพังลาน
31
รามทีโป
วัดนิเวศน์ปวราราม
32
จนฺทวณฺโณ
วัดมณีวรรณ
33
อติพโล
วัดสังฆจายเถร
34
จารุธมฺโม
วัดโสภาวราราม
35
คุณากโร
วัดศรีสันต์มณฑาราม
36
ปญฺญาวโร
วัดโพธิ์อ้น
37
ถิรจิตฺโต
วัดหนองสานแตร
38
โชติโก
วัดสามทอง
39
มหาลาโภ
วัดพุน้ำร้อน
40
ธมฺมาภิวฑฺโฒ
วัดธัญญวารี
41
วรปญฺโญ
วัดม่วง
42
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดท่าจัด
43
ถาวโร
วัดเขาพระ
44
อนุตฺโร
วัดกำมะเชียร
45
กิตฺติปาโล
วัดลาดน้ำขาว
46
อนุตฺตโร
วัดบัลลังก์
47
เขมโก
วัดนางพิมพ์
48
นนฺทิโย
วัดวสันตาราม
49
จนฺทธมฺโม
วัดม่วงฆะ
50
สิริจนฺโท
วัดหนองแขม
ทั้งหมด 338 รายการ
1 / 7