• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชธมฺโม
วัดป่าพฤกษ์
2
ชุตินฺธโร
วัดดอนยอ
3
จนฺทวณฺโณ
วัดมณีวรรณ
4
กิตฺติปาโล
วัดลาดน้ำขาว
5
สุรเตโช
วัดลาดหอย
6
ขนฺติธโร
วัดโคกโพธิ์
7
จิตฺตปญฺโญ
วัดทวิธาตาราม
8
วิสุทฺโธ
วัดสูงสุมารมหันตราม
9
เตชปญฺโญ
วัดเสาธง
10
โชติวโร
วัดตปะโยคาราม
11
มหาสกฺโก
วัดโบสถ์
12
มานิโต
วัดสาลี
13
สุธมฺโม
วัดตะลุ่ม
14
ขีณมโล
วัดบ้านเก่า
15
สีลสุทฺโธ
วัดบางจิก
16
สิริวณฺโณ
วัดสูงสุมารมหันตราม
17
โชติโก
วัดลานคา
18
วราสโย
วัดสวนหงส์
19
สญฺญโต
วัดบางยี่หน
20
ปญฺญาวชิโร
วัดศาลาท่าทราย
21
ฐิตธมฺโม
วัดลำบัว
22
อคฺคธมฺโม
วัดดอกบัว
23
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดช่องลม
24
อานนฺโท
วัดเสาธง
25
ปริชาโน
วัดราษฎร์บำรุง
26
ปยุตฺโต
วัดโพธิ์ตะควน
27
ปิยธมฺโม
วัดพิพัฒนาราม
28
ถาวโร
วัดไผ่เดี่ยว
29
อนงฺคโณ
วัดสังโฆสิตาราม
30
กนฺตวณฺโณ
วัดบางใหญ่
31
อธิจิตฺโต
วัดตะลุ่ม
32
อภิปุณฺโณ
วัดดอนยอ
33
ธมฺมปูชโก
วัดศาลาท่าทราย
34
ปญฺญาทีโป
วัดไผ่เดี่ยว
35
ธนปญฺโญ
วัดช่องลม
36
อจโล
วัดมณีวรรณ
37
โรจนธมฺโม
วัดชีปะขาว
38
จิรวฑฺฒโน
วัดบ้านสันดอน
39
กิตฺติสาโร
วัดท่าเจริญ
40
เตชวโร
วัดรางบัว
ทั้งหมด 40 รายการ
1 / 1