• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวณฺโณ
วัดมณีวรรณ
2
ขีณมโล
วัดบ้านเก่า
3
วราสโย
วัดสวนหงส์
4
สญฺญโต
วัดบางยี่หน
5
ปญฺญาวชิโร
วัดศาลาท่าทราย
6
อานนฺโท
วัดเสาธง
7
อจโล
วัดมณีวรรณ
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1