• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชพโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
2
ยสินฺธโร
วัดจำปา
3
อาทโร
วัดธรรมมงคล
4
พุทฺธสโร
วัดพระธาตุ
5
นนฺทสาโร
วัดมะนาว
6
ปญฺญาธโร
วัดสังฆมงคล
7
ปภสฺสโร
วัดดอนโพธิ์ทอง
8
รามทีโป
วัดนิเวศน์ปวราราม
9
อติพโล
วัดสังฆจายเถร
10
คุณากโร
วัดศรีสันต์มณฑาราม
11
โชติโก
วัดสามทอง
12
วรปญฺโญ
วัดม่วง
13
สุรินฺโท
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
14
อธิปญฺโญ
วัดพร้าว
15
กนฺตสีโล
วัดดอนกลาง
16
ขนฺติโก
วัดหนองโสน
17
ธมฺมรโต
วัดไผ่ลูกนก
18
ภูริญาโณ
วัดพิหารแดง
19
จกฺกวโร
วัดชายทุ่ง
20
สิริสาโร
วัดดอนโพธิ์ทอง
21
โชติปาโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
22
สุจิตฺโต
วัดประตูสาร
23
สิริวงฺโส
วัดธรรมมงคล
24
กิตฺติโสภโน
วัดไทรงามธรรมธราราม
25
มาลาวํโส
วัดธรรมมงคล
26
วิมโล
วัดสามัคคีธรรม
27
ฐิตญาโณ
วัดอินทร์เกษม
28
รวิวณฺโณ
วัดไผ่ลูกนก
29
ธมฺมรกฺขิโต
วัดสุวรรณภูมิ
30
ปิยธมฺโม
วัดปราสาททอง
31
ชวนปญฺโญ
วัดอู่ยา
32
สิริยโส
วัดสกุลปักษี
33
กตปุญฺโญ
วัดอู่ยา
34
สุมงฺคโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
35
อิสฺสโร
วัดการ้อง
36
สุพจฺโจ
วัดชีสุขเกษม
37
สุพิชิโต
วัดจำปี
38
วิสุทฺธิญาโณ
วัดปราสาททอง
39
กิตฺติโก
วัดปราสาททอง
40
อาจาโร
วัดอินทร์เกษม
41
ฐานิโย
วัดโพธิ์ท่าทราย
42
ฐิตธมฺโม
วัดหนองโสน
43
อภินนฺโท
วัดไผ่ลูกนก
44
ปภสฺสโร
วัดไชนาวาส
45
กิตฺติญาโน
วัดโพธิ์คลาน
46
ธมฺมวโร
วัดสระประทุม
47
ธมฺมจาโร
วัดศรีบัวบาน
48
ฐิตทินฺโน
วัดไผ่ขวาง
49
ฐิตกุสโล
วัดสำปะซิว
50
สิริจนฺโท
วัดสองเขตสามัคคี
ทั้งหมด 54 รายการ
1 / 2