• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุธมฺโม
วัดโคกงูเห่า
2
อตฺตทโม
วัดดงตาล
3
ญาณรโต
วัดทุ่งเข็น
4
ปญฺญาวโร
วัดโพธิ์อ้น
5
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดท่าจัด
6
เตชธโร
วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง
7
กนฺตวีโร
วัดดอนสงวน
8
เขมวโร
วัดบางบอน
9
วีรจิตฺโต
วัดบ่อสุพรรณ
10
ฐิติโก
วัดหนองเฝ้า
11
โชติธมฺโม
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
12
มหาลาโภ
วัดหนองแขม
13
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดทุ่งเข็น
14
สุขมวฑฺโน
วัดพรสวรรค์
15
จนฺทโก
วัดอัมพวัน
16
กลฺยาณคุตฺโล
วัดดงตาล
17
กิตติเสโณ
วัดบางซอ
18
สุมงฺคโล
วัดถั่ว
19
อกิญฺจโน
วัดท่าเจดีย์
20
วิชโย
วัดทับกระดาน
21
จนฺทสีโล
วัดโบสถ์ดอนลำแพน
22
กุสโล
วัดใหม่นพรัตน์
23
สมนฺตปาสาทิโก
วัดศรีเฉลิมเขต
24
ขนฺติธโร
วัดวังตะกู
25
กตสีโล
วัดลาดประทุมทอง
26
กลฺยาโณ
วัดลาดบัวหอม
27
ฐานวีโร
วัดโพธิ์อ้น
28
ธมฺมธีโร
วัดสองพี่น้อง
29
มนาโป
วัดทับกระดาน
30
ปญฺญาวชิโร
วัดบวรศิริธรรม
31
ฐานวีโร
วัดเนินพระปรางค์
32
ฐิตสาโร
วัดโพธิ์อ้น
33
ฐานิสฺสโร
วัดบางบอน
34
จนฺทูปโม
วัดบางซอ
35
สุรปญฺโญ
วัดหนองกระทู้
36
กิตฺติโก
วัดใหม่พิบูลย์ผล
37
ถิรญาโณ
วัดทุ่งคอก
38
อริโย
วัดสองพี่น้อง
39
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดพรสวรรค์
40
ณฏฺฐพโล
วัดพรสวรรค์
41
วีรกิตฺติ
วัดพรสวรรค์
42
วํสปาโล
วัดสองพี่น้อง
43
ปภสฺสโร
วัดสองพี่น้อง
44
ปิยปุตฺโต
วัดโคกงูเห่า
45
อุชุจาโร
วัดภูเขาดิน
46
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีเฉลิมเขต
47
ปภาโส
วัดบางสะแก
48
พุทฺธสโร
วัดร่มโพธิ์ทอง
49
สิริมงฺคโล
วัดใหม่เพชรรัตน์
50
กตปุญฺโญ
วัดหัวกลับ
ทั้งหมด 62 รายการ
1 / 2