• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาปโชโต
วัดคลองขอม
2
อภิปุญฺโญ
วัดสามชุก
3
วีตาลโย
วัดลาดสิงห์
4
มหาญาโณ
วัดวิมลโภคาราม
5
เขมโก
วัดนางพิมพ์
6
ธมฺมธโร
วัดหนองบัวทอง
7
สุสํวโร
วัดบางขวาก
8
นาควโร
วัดหนองบัวทอง
9
กนฺตปญฺโญ
วัดนางพิมพ์
10
สํวโร
วัดนางพิมพ์
11
พุทฺธสิสฺโส
วัดบ้านทึง
12
ฐิตวีโร
วัดคลองขอม
13
เตชวโร
วัดบางขวาก
14
ถาวโร
วัดหนองสังข์ทอง
15
สมจิตฺโต
วัดคลองขอม
16
รตเนสุโต
วัดวังหิน
17
ติสฺสวํโส
วัดบางขวาก
18
ฐิตสจฺโจ
วัดหนองสังข์ทอง
19
โชติปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
20
จกฺกวโร
วัดวังจิก
21
ฉนฺทธมฺโม
วัดเนินมหาเชษฐ์
22
ปญฺญาวชิโร
วัดหนองผักนาก
23
สุทฺธิปภาโส
วัดท่าพิกุลทอง
24
โชติธมฺโม
วัดบางขวาก
25
ชุตินฺธโร
วัดสามชุก
26
กิตฺติปาโล
วัดวังหว้า
27
เขมาภิรโต
วัดวังหว้า
28
ธมฺมวโร
วัดหนองโรงรัตนาราม
29
ธนปญฺโญ
วัดดอนไร่
30
อคฺคปญฺโญ
วัดบางขวาก
31
สุวณฺโณ
วัดวิมลโภคาราม
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1