• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม
2
สิริสาโร
วัดหนองทราย
3
ทีฆายุโก
วัดลำพันบอง
4
ฐิตโสภโณ
วัดหนองกระถิน
5
อนุตฺตโร
วัดบัลลังก์
6
กนฺตวณฺโณ
วัดหนองทราย
7
ธมฺมปทีโต
วัดหนองหลวง
8
จิรวฑฺฒโน
วัดหนองขาม
9
ฐิตธมฺโม
วัดหนองแหน
10
ปิยคุโณ
วัดบัลลังก์
11
โกวิโท
วัดหนองราชวัตร
12
ปภสฺสโร
วัดหนองหลวง
13
ทินฺนวโร
วัดดอนสำโรง
14
มนาโป
วัดหนองห้าง
15
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดหนองหลวง
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1