• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดโสภาวราราม
2
จารุธมฺโม
วัดโสภาวราราม
3
ภทฺทาจาโร
วัดโภคาราม
4
อิสิญาโณ
วัดเขากุฏิ
5
เอกวฑฺฒโน
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
6
สุหสฺโช
วัดโพธิ์ทองเจริญ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1